آلومینیوم ام جی اس (ALUMINIUM MgS)

به عنوان آنتی اسید و ضد نفخ استفاده میشود.


Chewable Tablet: Aluminium Hydroxide200 mg + Magnesium Hydroxide 200 mg+ Simethicone 25 mg

Suspension: (Aluminium Hydroxide 225mg + Magnesium Hydroxide 200 mg +Simethicone 25 mg) / 5 ml


مقادیر کمی‌ از آلومینیوم‌ موجود در هیدروکسید آلومینیوم‌ وهمچنین‌ 10 درصد منیزیم‌ موجود درفرآورده‌ جذب‌ می‌گردد. اثر این‌ دارو درصورت‌ مصرف‌ قبل‌ از غذا به‌ عنوان‌ ضد اسید 60ـ20 دقیقه‌ و در صورت‌ مصرف‌ یک ساعت‌ بعد از غذا تا سه‌ ساعت‌ طول‌ می‌کشد.


در عیب‌ شدید کار کلیه‌، کمبود فسفات‌ خون‌ و انسداد روده‌ نباید مصرف‌ گردد.


در کودکان‌ و بیمارانی‌ که‌ ناراحتی‌ شدید کلیه‌ دارند، با احتیاط مصرف‌ گردد.


این‌ دارو در بیماران‌ با  نارسایی‌ مزمن‌ کلیه‌ در صورت‌ مصرف‌ طولانی‌ مدت‌ ممکن‌ است‌ تغییرات‌ خلقی‌ و روانی‌ ایجاد کند. با مصرف‌ طولانی‌ مدت‌ ممکن‌ است‌ باعث‌ ایجاد یبوست‌، درد استخوانی‌ ناشی‌ از تخلیه‌ فسفات‌، کاهش‌ اشتها، کاهش‌ غیرعادی‌ وزن‌ و سفید شدن‌ مدفوع‌ شود.


این‌ دارو زمانی‌ که‌ همزمان‌ با بسیاری‌ از داروها مصرف‌ گردد می‌تواند در جذب‌ آنها مداخله‌ کند و بنابراین‌ باید از لحاظ مقدار مصرف‌ و زمان‌ مصرف‌ مورد دقت‌ بیشتری‌ قرارگیرد.

به‌ طورکلی‌ باید به‌ بیمار توصیه‌ نمود ازمصرف‌ سایر داروها طی‌ 2 ـ 1 ساعت‌ پس‌ از مصرف‌ آنتی اسیدها خودداری‌ کنند.

 

 

1 ـ برای‌ درمان‌ زخم‌ های‌ گوارشی‌، بهترین‌ اثر زمانی‌ خواهد بود که  ‌3ـ1 ساعت‌ بعد از غذا یا هنگام‌ خواب‌ مصرف‌ شود.

2 ـ احتمال‌ بروز یبوست‌ با مصرف‌ این‌ فرآورده‌ وجود دارد، ولی‌ می‌توان‌  با استفاده‌ از فیبرهای‌ غذایی‌ میزان‌ آن‌ را کاهش‌ داد.


مقدار 10ـ 5 میلی‌ لیترسوسپانسیون‌ یا 4ـ1 قرص‌ چهار بار درروز 20 دقیقه‌ تا یک ساعت‌ بعد از غذا و هنگام‌ غذا مصرف‌ می‌گردد.