سوفنتانیل‌ (SUFENTANIL)

سوفنتانیل‌ یک‌ ضد درد مخدر است‌ که‌ به‌ عنوان‌ داروی‌ همراه‌ وهمچنین‌ برای‌ القای‌ بیهوشی‌ مصرف‌ می‌شود. این‌ دارو هم‌ چنین‌ با تجویز داخل‌ نخاعی‌ و درون‌ سخت‌ شامه‌ برای‌ ایجاد بی دردی‌ پس‌ از عمل‌ جراحی‌  بکار می‌رود.


Injection : 50 mcg / 10 ml


سوفنتانیل‌ براحتی‌ از سد خونی‌ ـ مغزی‌ عبور می‌کند. تجمع‌ سوفنتانیل‌ در بافت‌ های‌ چربی‌ ممکن‌ است‌ باعث‌ طولانی‌ شدن‌ اثر دارو شود متابولیسم‌ دارو عمدتا کبدی‌ است‌. سوفنتانیل‌ نیمه‌ عمر سه‌ مرحله‌ ای‌ دارد . زمان‌شروع‌  اثر دارو حدود 1.6 ـ 1 دقیقه‌ بعد از تزریق‌ وریدی‌ است‌.


 1 ـ در صورت‌ وجود عیب‌ کارکبد، سوفنتانیل‌ باید با احتیاط فراوان‌ تجویز شود.

2 ـ داروهای‌ ضد درد مخدر باعث‌ تشدید ضعف‌ تنفسی‌ می‌شوند.


برادی‌ کاردی‌، کاهش‌ فشارخون‌ و ضعف‌ تنفسی‌ طی‌ و بعد ازعمل‌ جراحی‌ از عوارض‌ شایع‌ و مهم‌ سوفنتانیل‌ هستند.


مصرف‌ همزمان‌ سوفنتانیل‌ با بنزودیازپین‌ها، داروهای‌ تضعیف‌ کننده‌ CNS و داروهای‌ مهار کننده‌ آنزیم‌های‌ کبدی‌ باعث‌ تشدید عوارض‌ جانبی‌ دارو می‌شود.

 

نکات‌ قابل‌ توصیه‌:

1 ـ هنگام‌ تجویز دارو باید امکانات‌ لازم‌ برای‌ کنترل‌ علایم‌ مسمومیت‌  احتمالی‌ با دارو از جمله‌ آنتاگونیست‌ های‌ مواد مخدر در دسترس‌ باشد.

2 ـ مقدار مصرف‌ دارو باید برای‌ هر بیمار به‌ طور جداگانه‌ و با توجه‌ به‌ سن‌، وزن‌، اندازه‌ بدن‌، شرایط فیزیکی‌ بیمار، مصرف‌ همزمان‌ سایر داروها و طول‌ مدت‌ احتمالی‌ عمل‌ جراحی‌ تعیین‌ شود.

3 ـ این‌ دارو ممکن‌ است‌ باعث‌ سختی‌ عضلات‌ سینه‌ و شکم‌ شده‌ و در نتیجه‌ باعث‌ اختلال‌ در تنفس‌ گردد.

4 ـ تزریق‌ وریدی‌ دارو بهتر است‌  به‌ صورت‌ آهسته‌ و طی‌ حداقل‌ 2 ـ 1 دقیقه‌ صورت‌ گیرد.

5 ـ اگر چه‌ مصرف‌ بنزودیازپین‌ها ممکن‌ است‌ باعث‌ بهبود بیهوشی‌ گردد، احتمال‌ افزایش‌ ضعف‌ تنفسی‌ و یا کاهش‌ فشار خون‌ باید در نظر گرفته‌ شود.

6 ـ مصرف‌ متناوب‌ دارو ممکن‌ است‌ باعث‌ ایجاد تحمل‌ به‌ اثرات‌ دارو گردد. این‌ دارومانند سایر داروهای‌ ضد درد مخدر ممکن‌ است‌ باعث‌ ایجاد وابستگی‌ و اعتیاد به‌ دارو شود.


بزرگسالان‌: به‌ عنوان‌ داروی‌ بیهوشی‌ عمومی‌ مقدار مصرف‌ اولیه‌ آن‌1 mcg/kg ـ 0.5 است‌ که‌ در ابتدا تزریق‌ وریدی‌ شده‌ و در صورت‌ نیاز مقدارمصرف‌ 25 mcg/kg ـ 10 مجددا تزریق‌  می‌گردد. مقدار مصرف‌ متوسط آن‌ (درجراحی‌های‌ بزرگ‌) مقدار 5 mcg/kg ـ 2 است‌ و در صورت‌ نیاز مقدار50 mcg/kg ـ 10 مجددا تزریق‌ می‌گردد. به‌ عنوان‌ داروی‌ اصلی‌ در جراحی‌ های‌ بزرگ‌ 30 mcg/kg ـ 5 تزریق‌ وریدی‌ می‌شود و در صورت‌ نیاز مقدارmcg/kg50 ـ 25 مجدد ا تزریق‌ می‌گردد.

کودکان‌: به‌ عنوان‌ داروی‌ اصلی‌ بیهوشی‌ در جراحی‌ های‌ قلبی‌ ـ عروقی‌25 mcg/kg ـ 10 به‌ عنوان‌ مقدار مصرف‌ اولیه‌ تزریق‌ وریدی‌ می‌شود و مصرف‌ نگهدارنده‌  تا 50 mcg/kg ـ 25 است‌.