لوونورژسترل

(LEVONORGESTREL (Implantداروها

Implants: 6capsule , each one  36 mg


بالغین: هر 6 کپسول در هفت روز اول قاعدگی در زیر پوست کاشته می‌شود


بارداری‌، خونریزی‌ تشخیص‌ داده‌ نشده‌ واژن‌، بیماری‌ شدید شریانی‌، آدنومای‌ کبدی‌، پورفیری‌، بعد از برداشتن‌ مول‌ هیداتی‌ فرم‌(تا زمانی‌ که‌ میزان‌ گونادوتروپین‌های‌ پلاسما و ادرار به‌ حد طبیعی‌ برگردد)،سرطان‌ پستان‌ و دستگاه‌ تناسلی‌ 


تهوع‌، استفراغ‌،سردرد، احساس‌ ناراحتی‌ در پستان‌،افسردگی‌، اختلالات‌ پوستی‌، تغییرات‌ وزن‌ بدن‌، اولیگومنوره‌ و منوراژی‌.


تغییر ناگهانی در دید، درد چشم یا ایجاد خارش و حساسیت در چشم 

دردناک شدن سینه

باردار شدن در هنگام مصرف دارو

تورم و درد در ساق پا یا بازو

سردرد شدید

درد شکم شدید

تهوع یا استفراغ شدید
 


کاربامازپین‌، گریزئوفولوین‌، فنی‌توئین‌، فنوباربیتال‌، پریمیدون‌ و بخصوص‌ ریفامپین‌ با افزایش‌فعالیت‌ آنزیم‌های‌ کبدی‌ متابولیسم‌ لوونورژسترل‌ را افزایش‌ می‌دهند وموجب‌ کاهش‌ اثربخشی‌ آن‌ می‌گردند.

لوونورژسترل‌ نیز با مهار متابولیسم‌ سیکلوسپورین‌ موجب‌ افزایش‌ غلظت‌ پلاسمایی‌ آن‌ می‌گردد.

 


5 سال‌ پس‌ از کاشتن‌ کپسولها در زیر جلد، باید آنها را به‌ روش‌ جراحی‌ ساده‌ از زیر جلد برداشت‌.


این دارو از طریق تغییرات هورمونی مختلف، تخمک گذاری (آزاد شدن تخمک) را مهار می کند. در ترشحات گردن رحم و بافت رحم تغییر ایجاد کرده و مانع از نفوذ اسپرم به تخمک و جایگذاری تخمک می شود.


آزاد شدن‌ اولیه‌ دارو از کپسولهای‌ کاشته‌ شده‌ درزیرجلد، به‌ میزان‌ 80 میکروگرم‌ در24 ساعت‌ می‌باشد که‌ ظرف‌ 18 ـ 6 ماه‌ به‌ میزان‌ تقریبا ثابت‌ 30 میکروگرم‌ در 24ساعت‌ رسیده‌ و تا 5 سال‌ در همین‌ حد باقی‌می‌ماند.


نام شرکت

کشور سازنده

دوز

اشکال دارویی

نام تجاری

نام ژنریک

Bayer

Germany

52mg

IUD

Mirena

Levonorgestrel

Bayer HealthCare

Germany

20µg/24hrs

(Intra Uterine System (IUS

Mirena

Levonorgestrel

 

تذکر مهم شما نمی توانید با تکیه بر مطالبی که در سایت پزشک شما منتشر می شود مبادرت به خود درمانی و تجویز دارو نمایید.