متوکلوپرامید (METOCLOPRAMIDE)

متوکلوپرامید در درمان‌ تهوع‌  و استفراغ‌  ناشی‌ از جراحی‌ یا شیمی‌ درمانی‌، برگشت‌ محتویات‌ معده‌ به‌ مری‌، آهسته‌ بودن‌ تخلیه‌ معده‌، جلوگیری‌ از پنومونی‌ ناشی‌ از آسپیراسیون‌، سردرد، عروقی‌، سکسکه‌ مقاوم‌ و گاستروپارازیز دیابتیک‌ مصرف‌ می‌شود.


بیماری های مرتبط

Drop: 60 mg / 15 ml

Injection: 10 mg / 2 ml

Tablet: 25 mg


جذب‌ متوکلوپرامید از دستگاه‌ گوارش‌ سریع‌ است‌. متابولیسم‌ آن‌ کبدی‌ و نیمه‌ عمر دارو 6ـ4 ساعت‌ است‌. زمان‌ شروع‌  اثر دارو از راه‌  خوراکی ‌60ـ30 دقیقه‌، تزریق‌ عضلانی‌ 15ـ10 دقیقه‌ و تزریق‌ وریدی‌ 3ـ1 دقیقه‌ است‌. طول‌ اثردارو 2ـ1 ساعت‌ و دفع‌ آن‌ عمدتا کلیوی‌  است‌.


در صورت‌ ابتلاء بیماربه‌ صرع‌، خونریزی‌ گوارشی‌، انسداد مکانیکی‌ یا پرفوراسیون‌ مجرای‌ گوارش‌ یا فئوکروموسیتوم‌ نباید مصرف‌ شود.


1 ـ در صورت‌ عیب‌ شدید کارکلیه‌  یا کبد باید با احتیاط مصرف شود.

2 ـ در صورت‌ عیب‌ شدید کار کلیه‌ یا کب دمقدار مصرف‌ دارو باید به‌ حدود نصف‌ کاهش‌ یابد.


تغییرات‌ فشارخون‌، تاکی‌ کاردی‌، عوارض‌ خارج‌ هرمی‌ و دیسکنزی‌،اسهال‌، سرگیجه‌، بیقراری‌، خستگی‌ یا ضعف‌ غیر عادی‌، از عوارض‌ جانبی‌ دارو هستند.


مصرف‌ متوکلوپرامید با سایر داروهای‌  مضعف‌ CNS باعث‌ تشدید عوارض‌ سداتیو دارو می‌شود.

نکات‌ قابل‌ توصیه‌:

1 ـ تزریق‌ وریدی‌ متوکلوپرامید باید به‌ آهستگی‌ و طی‌ 2ـ1دقیقه‌ انجام‌ شود.

2 ـ شکل‌ خوراکی‌ دارو باید 30 دقیقه‌ قبل‌ ازهر وعده‌ غذا و موقع‌ خواب‌ مصرف‌ شود.


  • خوراکی‌:

بزرگسالان‌: برای‌ درمان‌ گاستروپارازیز ناشی‌ از دیابت‌ 10 میلی‌گرم‌ 30 دقیقه‌ قبل‌ از شروع‌ علائم‌ یا قبل‌ از غذا و هنگام‌ خواب‌، تا حداکثر 4 بار در روز مصرف‌ می‌شود.در درمان‌ برگشت‌ محتویات‌ معده‌ به‌ مری‌15ـ10 میلی‌گرم‌ 30 دقیقه‌ قبل‌ از شروع‌ علائم‌ یا قبل‌ از غذا و هنگام‌ خواب‌، تا حداکثر 4 بار در روز مصرف‌ می‌شود. دردرمان‌ سکسکه‌  مقدار 20ـ10 میلی‌گرم‌  4بار در روز به‌ مدت‌ یک‌ هفته‌ تجویز می‌شود. در صورت‌ نیاز مقدار اولیه‌ 10میلی‌گرم‌ به‌ صورت‌ تزریق‌ عضلانی‌ تجویزمی‌شود. حداکثر مقدار مصرف‌ داروmg/kg/day0/5 است‌.

کودکان‌: در درمان‌ تاخیر تخلیه‌ معده‌ یا  به‌ عنوان‌ محرک‌ پریستالتیک‌ در کودکان‌14ـ 5 سال‌ مقدار 5 ـ 2/5 میلی‌گرم‌ 3 بار درروز 30 دقیقه‌ قبل‌ از غذا و هنگام‌ خواب‌ تجویز می‌شود.

  • تزریقی‌:

بزرگسالان‌: در درمان‌ تاخیر تخلیه‌ معده‌ یا محرک‌ پریستالتیک‌ 10 میلی‌گرم‌ تزریق‌ وریدی‌ می‌شود. در درمان‌ سکسکه‌ ابتدا 10 میلی‌گرم‌ تزریق‌ آهسته‌ وریدی‌ می‌شود و سپس‌ به‌ صورت‌ خوراکی‌ ادامه‌ می‌یابد. به‌عنوان‌ ضد تهوع‌ در شیمی‌ درمانیmg/kg ‌2برای‌ 30 دقیقه‌ قبل‌ از شیمی‌ درمانی‌ تجویز می‌شود که‌ در صورت‌ نیازهر 2 یا 3 ساعت‌ تکرار می‌شود. در صورت‌ نیاز می‌توان‌ 1 mg/kg از دارو را به‌ صورت‌ انفوزیون‌ وریدی‌ تجویز کرد. به‌ عنوا ن‌ضد تهوع‌ بعد از جراحی‌ 20ـ10 میلی‌گرم‌ نزدیک‌ پایان‌ جراحی‌ تزریق‌ عضلانی‌ می‌شود.

کودکان‌: به‌ عنوان‌ ضد تهوع‌ و در درمان‌ تاخیر تخلیه‌ معده‌ یا محرک‌  پریستالتیک‌1 mg/kg به‌ صورت‌ مقدار واحد تجویزمی‌شود که‌ در صورت‌ نیاز یک‌ ساعت‌ بعد تکرار می‌شود.