بلو بری و کاهش فشارخون
پزشک شما

بلو بری و کاهش فشارخون

22 فروردین 1394

نتایج یک مطالعه جدید در دانشگاه شمال فلاند نشان داد که بلوبری می تواند اثرات رژیم غذایی پرچرب را کاهش دهد. برای اولین بار نشان داده شد که بلوبری اثرات مفیدی بر فشار خون و پاسخ های التهابی دارد. التهاب خفیف و افزایش فشار خون، اغلب با بیماری های مرتبط با چاقی در ارتباط است. هدف اصلی این مطالعه ارزیابی اثرات مفید بلوبری در موش  هایی که به مدت 3 ماه رژیم غذایی پرچربی داشتند، بود. موش ها به سه گروه تقسیم شدند؛ یک گروه به عنوان کنترل در نظر گرفته شد که تنها رژیم غذایی پرچربی داشتند، و در گروه دیگر رژیم پر چرب حاوی 5درصد بلوبری خشک و گروه سوم رژیم پرچرب حاوی 10درصد بلوبری اِعمال شد. سپس، محققین اثرات رژیم غذایی را از طریق سنجش سلول های التهابی، مقادیر سایتوکاین ها، فشار خون سیستولی، تحمل گلوکز، حساسیت انسولین و افزایش وزن ارزیابی کردند. یافته های حاصل از تجزیه و تحلیل های آماری نشان داد که موش های گروه رژیم غذایی پرچرب افزایش وزن زیاد و تغییرات مخربی در متابولیسم گلوکز و لیپید، عوامل التهابی و فشار خون را نشان دادند، که با سایر گروه ها تفاوت معناداری داشت. بلوبری موجب کاهش اثرات پیش التهابی رژیم غذایی پرچربی شد، این اثر به واسطه تغییر پر.فایل سایتوکاینی و کاهش نسبی سلول های T محافظ تأیید شد. همچنین، بلوبری از افزایش فشار خون ناشی از رژیم غذایی پرچربی جلوگیری کرد. در حال حاضر بلوبری، به عنوان یک میوه کاملاً شناخته شده است، خواص بلوبری به دلیل وجود پلی فنول ها آن به ویژه آنتوسیانین است که به میزان زیادی در بلوبری یافت می شود. مقاله مرتبط با این مطالعه در مجله PLoS ONE منتشر شد.

منبع:


Otto T. Mykkänen, et al. Wild Blueberries (Vaccinium myrtillus) Alleviate Inflammation and Hypertension Associated with Developing Obesity in Mice Fed with a High-Fat Diet. PLoS ONE, 2014.
 

تعداد بازدید: 3040

نظرات کاربران

ارسال نظر

Captcha