تأثیر آب اسفناج بر احساس سیری
پزشک شما

تأثیر آب اسفناج بر احساس سیری

2 دی 1394

محققین در یک مطالعه جدید اثرات عصاره غلیظ تیلاکوئید که در اسفناج یافت می شود را بر سیری و گرسنگی ارزیابی کردند.تیلاکوئیدها موجب افزایش رهایش هورمون های سیری می شوند که در کاهش هضم چربی ها بسیار مؤثرند. به بیان دقیق تر، محققین در این مطالعه اثر عصاره غلیظ تیلاکوئید را بر سیری، دریافت غذا، لیپیدها و گلوکز خون در مقایسه با گروه دارونما بررسی کردند. 60 آزمودنی (30مرد و 30زن) که دارای اضافه وزن و یا چاق بودند در این مطالعه دوسوکور ارزیابی شدند. گروه تجربی حداقل هفته ای یکبار عصاره اسفناج دریافت می کردند. نمونه خونی آزمودنی ها برای ارزیابی مقادیر خونی  لیپیدها و گلوکز خون قبل از صبحانه، پس از دریافت عصاره اسفناج و خوردن نهار 4 ساعت بعد و پس از گذشت 4 ساعت دیگر و خوردن شام گرفته شد. داده های فواصل منظم نمونه های خونی جمع آوری و تحلیل شد. یافته های حاصل از تجزیه و تحلیل های آماری نشان داد که خوردن عصاره اسفناج که حاوی مقادیر زیادی تیلاکوئید است موجب رهایش هورمون سیری در فاصله زمانی 2 ساعته در مقایسه با گروه کنترل شد. هیچ تفاوت معناداری در لیپیدهای پلاسما و دریافت انرژی در شام وجود نداشت، با وجود این مردها تمایل به کاهش دریافت انرژی داشتند. مدارک پیشین نشان داد که اثر تیلاکوئیدها وابسته به جنس است. علاوه بر این، در این مطالعه نشان داده شد که تمایل به شیرینی در زنان پس از خوردن عصاره اسفناج کاهش یافت. مقاله مرتبط با این مطالعه درJournal of the American College of Nutrition منتشر شد.

منبع:


Candida J. Rebello, et al.  Acute Effects of a Spinach Extract Rich in Thylakoids on Satiety: A Randomized Controlled Crossover Trial. Journal of the American College of Nutrition, 2015
 

تعداد بازدید: 2288

نظرات کاربران

ارسال نظر

Captcha