مصرف لبنیات در رژیم کاهش وزن و سلامت استخوان ها
پزشک شما

مصرف لبنیات در رژیم کاهش وزن و سلامت استخوان ها

8 خرداد 1391

استحکام و حفظ پیک توده استخوانی می تواند در افراد جوان با بی تحرکی، مصرف کم کلسیم غذایی و کاهش وزن ناشی از رژیم کم کالری تحت تاثیر قرار گیرد. مطالعات گذشته نشان داده اند که رژیم کم کالری می تواند تاثیر نامطلوبی بر سلامت استخوان ها داشته باشد.

در مطالعه حاضر که در مجله متابولیسم و اندوکرینولوژی به چاپ رسیده است مصرف بالاتر مواد لبنی، کلسیم غذایی ، پروتئین و ورزش منظم در طول رژیم کاهش وزن در زنان جوان بررسی شده است.

90 شرکت کننده به صورت تصادفی در سه گروه قرار گرفتند(30 نفر در هر گروه): گروه اول: رژیم پرپروتئین و غنی از لبنیات (30 درصد انرژی روزانه از پروتئین و 15 % منبع پروتئین از لبنیات)، گروه دوم: رژیم با پروتئین طبیعی و لبنیات متوسط (15%انرژی از پروتئین و 5/7% منبع پروتئین از لبنیات) و گروه سوم : رژیم با پروتئین معمول و محدود از لبنیات (15% انرژی از پروتئین و کمتر از 2% منبع پروتئین از لبنیات). میزان کلسیم دریافتی در سه گروه به ترتیب 1600، 1000 و کمتر از 500 میلیگرم در دسی لیتر بود.

بیومارکرهای گردش استخوان در ادرار و سرم، میزان هورمون پاراتیروئید(PTH) و 25 هیدروکسی ویتامین Dقبل از شروع مطالعه و در هفته 16 اندازه گیری شد.

کاهش وزن در هر سه گروه یکسان بود. میزان هورمون پاراتیروئید درگروه اول کاهش یافت و 25 هیدروکسی D3بیشتر شد. نتایج حاصل از مطالعه نشان داد که مصرف لبنیات بیشتر در طول یک رژیم کاهش وزن و همچنین ورزش منظم ، بر شاخص های گردش استخوانی و وضعیت کلسیم و ویتامین Dو متابولیسم استخوان در زنان جوان تاثیر مثبت داشته است.

نکته عملی:مصرف لبنیات، کلسیم، پروتئین و ورزش منظم می تواند در طول یک رژیم کم کالری جهت کاهش وزن به سلامت استخوان ها کمک کند و شاخص های مربوط به ساخت استخوان را بهبود بخشیده و تخریب آنها را کاهش دهد. بنابراین توصیه به مصرف لبنیات و انجام ورزش منظم می تواند از تاثیرات منفی کاهش وزن در نتیجه رژیم بکاهد.

تعداد بازدید: 3614

نظرات کاربران

ارسال نظر

Captcha