مصرف ماهی و بیماری انسداد مزمن ریوی
دکتر سیده آمنه مجد

مصرف ماهی و بیماری انسداد مزمن ریوی

6 دی 1394

علی رغم اطلاعاتی که مصرف ماهی و اسیدهای چرب امگا-3 را با کاهش احتمال ابتلا به بیماری انسداد مزمن ریوی ارتباط می دهد، اطالاعات اپیدمیولوژیکی که در این زمینه در دسترس است بسیار کم اند. ماهی و اسیدهای چرب امگا-3 از اجزای مهم یک الگوی غذایی مناسب برای پیشگیری از ابتلا به بیماری انسداد مزمن ریوی هستند.
محققان به منظور بررسی نقش ماهی و اسیدهای چرب امگا-3 بر خطر ابتلا به بیماری انسداد مزمن ریوی، همزمان با در نظر گرفتن الگوی کلی رژیم غذایی، مطالعه ای را طراحی و اجرا نمودند.
عوامل مورد نظر در بیش از 120000 زن و مرد  شرکت کننده در مطالعه مورد بررسی قرار گرفت. نزدیک به 900 مورد تازه شناسایی شدۀ بیماری انسداد ریوی در مطالعه حضور داشتند. دریافت میانگین ماهی، ایکوزاپنتانوئیک اسید، دوکوزاپنتانوئیک اسید، اسیدهای چرب چند غیر اشباع امگا 3 و اسید های چرب چند غیراشباع امگا 6 به طور کلی از غذاهای ذکر شده در پرسشنامۀ بسامد خوراک برآورد شد. از آنجا که ماهی می تواند جزئی از یک رژیم غذایی معمول باشد، محققین یک الگوی غذایی دیگر که شامل ماهی نباشد نیز تعریف کردند که آنرا الگوی غذایی اصلاح شده نامیدند.
پیش از در نظر گرفتن الگوی غذایی و با 14 عامل کنترل شده، نشان داده شد که مصرف بیشتر و مکرر ماهی(تقریباً به میزان 4 پرس در هفته یا بیشتر) در مقایسه با مصرف کم آن( کمتر از 1 پرس در هفته) با خطر ابتلا به بیماری مزمن انسداد ریوی ارتباط معکوس دارد. اما پس از تطبیق بیشتر الگوی غذایی( الگوی غذایی اصلاح شده و الگوی غذایی غربی) این ارتباط معنادار نبود و ارتباط معناداری بین مصرف اسید های چرب با چند باند غیراشباع و خطر ابتلا به انسداد مزمن ریوی دیده نشد.
اگرچه در زمینۀ پیشگیری از بیماری انسداد مزمن ریوی هنوز باید تمرکز بر ترک مصرف دخانیات و سیگار باشد اما یافته های حاصل از مطالعات آینده نگر از اهمیت ارتقای رژیم غذایی سالم نیز حمایت می کند. بهبود رژیم غذایی سالم بیش از آنکه بر روی  یک مادۀ غذایی یا مادۀ مغذی خاص تمرکز داشته باشد باید بر روی همۀ جوانب یک رژیم غذایی تأکید داشته باشد.
نکته عملی: بنابراین به منظور پیروی از الگوی غذایی سالم، پیشنهاد می شود مصرف ماهی به عنوان منبعی از پروتئین و اسید های چرب امگا 3 و 6 در سبد غذایی خانواده در نظر گرفته شود.


منبع: Am J Clin Nutr February 2015 101: 2 354-361
 

تعداد بازدید: 2322

نظرات کاربران

ارسال نظر

Captcha