آرتسونات

Artesunateداروهای ضد مالاریا

 • بیماری های عفونی و انگلی

  داروی با نسخه

  • Tablet: 100mg, 200mg
  • Suppository: 50mg
  • Injection: 200mg, 60mg/ml

  • درمان مالاریای فالسیپاروم غیر حاد

  • خوراکی: مقدار 4mg/kg برای اولین روز و سپس 2.5mg/kg در روزهای دوم و سوم همراه با مفلوکین (15mg/kg) در یک مقدار واحد در روز دوم مصرف می شود.
  • تزریقی: ابتدا یک مقدار اولیه 2mg/kg تزریق شده و به دنبال آن پس از 4 ساعت و پس از 24 ساعت 1mg/kg تزریق می گردد.
  • مقعدی: به عنوان شروع درمان در کودکان بین 50-300 میلی گرم استعمال می شود.

  • اختلالات گوترشی
  • گیجی
  • سردرد
  • وزوزگوش
  • نوتروپنی
  • افزایش میزان آنزیم های کبدی
  • تغییرات ECG
  • برادی کاردی

  داروهایی که باعث طولانی شدن قطعه QT در ECG می شوند،  با این دارو تداخل دارند.


  تذکر مهم شما نمی توانید با تکیه بر مطالبی که در سایت پزشک شما منتشر می شود مبادرت به خود درمانی و تجویز دارو نمایید.