آرژینین 2

Arginine • سایر داروها

  داروی با نسخه

  • Injection: 100mg/ml
  • Oral Powder: 100g

  • آلکالوز متابولیک شدید
  • درمان هایپرآمونیومی نوزادان

  • مقدار مصرف آرژنین براساس میزان بی کربنات خون و وزن بیمار تعیین می شود.
  • در درمان هایپرآمونیومی مقدار مصرف اولیه 600mg/kg است که طی 90 دقیقه انفوزیون می شود و سپس براساس پاسخ بالینی بیمار تنظیم می شود.

  • تهوع و یا استفراغ
  • گرکرفتگی
  • سردرد
  • احساس رخوت و بی حالی
  • حساسیت در محل تزریق
  • کاهش پلاکت های خون

  مصرف آرژنین همراه با دروسپرینون که در بعضی از فراورده های ضد بارداری خوراکی وجود دارد ممکن است باعث افزایش احتمال بروز هایپرکالمی شود.


  • در بیماران مبتلا به نارسایی کلیه با احتیاط مصرف شود.
  • این دارو ممکن است باعث افزایش تولید هورمون رشد در خانم های باردار و مصرف کنندگان فراورده های ضد بارداری خوراکی شود.

  گروه B:     
  در آزمایشات انجام شده بر روی حیوانات برای جنین خطرساز نبوده است. اما مطالعات کافی در زنان باردار وجود ندارد.


  تذکر مهم شما نمی توانید با تکیه بر مطالبی که در سایت پزشک شما منتشر می شود مبادرت به خود درمانی و تجویز دارو نمایید.