آر ای- اتیدرونات-186/188

186/188Re-Etidronateرادیو دارو

 • بیماری های خون و سرطان
 • رادیوایزوتوپ ها
 • ضددردها و ضدالتهاب ها

  داروی با نسخه

  Injection: (80 -180)mCi


  • برای تسکین دردهای استخوانی ناشی از متاستازها مصرف می شود.

  • مقدار 65-35 میلی کوری به صورت داخل وریدی تجویز می شود.

  • ترومبوسیتوپنی (وابسته به مقدار دارو است)
  • لکوپنی
  • تضعیف مغز استخوان
  • بعد از اولین تزریق احتمالا افزایش درد استخوان وجود دارد.

  تذکر مهم شما نمی توانید با تکیه بر مطالبی که در سایت پزشک شما منتشر می شود مبادرت به خود درمانی و تجویز دارو نمایید.