آر ای- سولفور کلوئید-186

186Re-Sulfur Colloidرادیوایزوتوپ ها

 • رادیوایزوتوپ ها

  داروی با نسخه

  Injection: (5 -10) mCi


  • برای رادیوسینووکتومی مفاصل با اندازه متوسط لگن، شانه و مچ ها مصرف می شود.
  • به تک نگار کرومیک فسفات - 23 رجوع شود.

  تذکر مهم شما نمی توانید با تکیه بر مطالبی که در سایت پزشک شما منتشر می شود مبادرت به خود درمانی و تجویز دارو نمایید.