آر بی-روبیدیوم کلراید- 82

Rubidium Chloride • Rubidium Chloride

  رادیوایزوتوپ ها

  • رادیوایزوتوپ ها
  • عوامل تشخیصی

   داروی با نسخه

   • بررسی پرفیوژن میوکارد، ایسکمی و عملکرد قلب توسط دوربین های PET

   • مقدار 30-60 میلی کوری مصرف می شود.

   تذکر مهم شما نمی توانید با تکیه بر مطالبی که در سایت پزشک شما منتشر می شود مبادرت به خود درمانی و تجویز دارو نمایید.