آسیکلوویر( موضعی و چشمی)

Aciclovir (topical and ophthalmic) • Alovir
 • Biocyclovir
 • Zovirax

  ضد ویروس ها

  • بیماری های عفونی و انگلی
  • بیماری های چشم

   داروی بدون نسخه

   Ophthalmic Ointment: 3%


   • پماد چشمی آسیکلوویر برای درمان موضعی التهاب قرنیه ناشی از ویروس تبخال مصرف می شود.

   • به میزان 1 سانتی متر از پماد 5 بار در روز در فضای ملتحمه پلک پایین قرار داده می شود. درمان باید برای حداقل 3 روز پس از بهبود کامل علائم ادامه یابد.

   • سابقه حساسیت شدید با آسیکلوویر یا وال آسیکلوویر.
   • در عفونت های راجعه توصیه نمیشود.

   • التهاب
   • تحریک موضعی و آسیب سطحی قرنیه همراه با نقطه دار شدن آن از عوارض جامبی مصرف دارو است که پس از قطع مصرف بهبود می یابد.

   گروه B:  
   در آزمایشات انجام شده بر روی حیوانات برای جنین خطرساز نبوده است. اما مطالعات کافی در زنان باردار وجود ندارد.


   دقیقا" معلوم نشده که آیا مصرف آسیکلوویر به شکل موضعی، در شیر مادران شیرده ترشح می‌شود یا خیر؟ ولی به هر حال به نظر می‌رسد که در مصارف موضعی این دارو ولو با مقادیر بالا از طریق شیر مادر ترشح نمی‌شود.


   این دارو به صورت زیر منجر به ایجاد آسیب در ویروس شده و عفونت را درمان می کند .

   آسیکلوویر به صورت داخل سلولی توسط آنزیم تیمیدین کیناز ویروسی به شکل منوفسفات تبدیل شده و بدنبال آن بوسیله آنزیمهای سلولی به اشکال دی‌فسفات و تری‌فسفات فعال تبدیل می‌گردد. آسیکلوویر تری‌فسفات فعال با ورود به زنجیره DNA و نیز مهار آنزیم DNA پلیمراز هرپس ویروس، موجب مهار سنتز و همانندسازی DNA ویروس می‌گردد. 


   نام شرکت

   کشور سازنده

   دوز

   اشکال دارویی

   نام تجاری

   نام ژنریک

   پارس دارو

   iran

   5%

   Cream

   ALOVIR

   Acyclovir (Topical) (Aciclovir)

   ایران ناژو

   iran

   5%

   Cream

   ACICLOVIR-NAJO

   Acyclovir (Topical) (Aciclovir)

   بهوزان

   Iran

   5%

   Cream

   ACICLOVIR-BEHVAZAN

   Acyclovir (Topical) (Aciclovir)

    


   تذکر مهم شما نمی توانید با تکیه بر مطالبی که در سایت پزشک شما منتشر می شود مبادرت به خود درمانی و تجویز دارو نمایید.