آلبومین

Albumin • Plasbumin
 • Octalbin
 • Vialebex

  محصولات خون، افزایش دهنده های پلاسما و خون ساز

  • بیماری های خون و سرطان

   داروی با نسخه

   Infusion: 5%, 20%


   • درمان فوری یا تحت حاد کمی حجم خون همراه یا بدون شوک
   • کمی پروتئین خون
   • در بیمارانی که دچار سوختگی شدید شده اند
   • به منظور حفظ حجم پلاسما و غلظت پروتئین
   • کنترل ادم در نفروز حاد یا سندرم حاد نفروتیک

   شوک 

   • بالغین: در شروع 500 ml  از محلول 5% از راه انفوزیون وریدی تجویز می‌شود؛ در صورت نیاز می‌توان این دوز را تکرار کرد. دوزاژ برحسب شرایط بیمار و پاسخ بالینی او متفاوت است به‌هرحال نباید بیش از 250 g  در 48 ساعت مصرف شود.
   • کودکان: در شرایط غیراورژانس، 25-50% دوز بالغین تجویز می‌شود.

   هیپوپروتئینمی

   • بالغین: روزانه 1000-1500 ml  از محلول 5% از راه انفوزیون وریدی تجویز می‌شود. حداکثر سرعت انفوزیون

   5-10ml/min است؛ یا روزانه 25-100 g  از محلول 25% از راه انفوزیون وریدی تجویز می‌شود. حداکثر سرعت انفوزیون  3 ml/min  است. دوزاژ برحسب شرایط بیمار و پاسخ بالینی او متفاوت است. 
   سوختگیها

   • دوزاژ برحسب شدت سوختگی و شرایط بیمار متفاوت است. اغلب باید سطح آلبومین پلاسما در حدود 2-3 g/dl  نگهداری شود. 

   هیپربیلی‌روبینمی 

   • شیرخواران: 1 g/kg  آلبومین (4 ml  از محلول 25% ) قبل از ترانسفوزیون تجویز می‌شود.

   • واکنشهای آلرژیک نسبت به آلبومین
   • آنمی شدید
   • نارسایی احتقانی قلب
   • طبیعی یا بالا بودن حجم مایعات داخل عروقی

   • سردرد.
   • هیپرتانسیون، هیپوتانسیون، افزایش حجم مایعات بدن، ادم ریوی، تاکیکاردی، برافروختگی، آنمی ناشی از رقَت خون ( در دوزهای بالا).
   • کهیر، راش.
   • تهوع، استفراغ، افزایش ترشح بزاق.
   • تب، لرز، تغییرات تنفس، درد پشت، دیس پنه.

   • در مصرف همزمان با مهارکننده‌های ACE ممکن است واکنشهای غیرطبیعی بروز کند.

   گروه C

   مطالعات حیوانی نشان دهنده اثرات جانبی بر روی جنین بوده اند، اما شواهد کافی در مورد انسان وجود ندارد. با اینحال، منافع استفاده از دارو در زنان باردار ممکن است از خطرات احتمالی آن بیشتر باشد.


   مکانیسم اثر: اثر افزایش‌دهندة حجم خون: این دارو به ایجاد فشار انکوتیک کلوئیدی پلاسما کمک می‌نماید.


   • نیمه عمر: ناشناخته
   • راه مصرف:داخل وریدی
   • شروع اثر:کمتر از 15 دقیقه
   • اوج اثر:کمتر از 15 دقیقه
   • مدت اثر:چندین ساعت

    نام شرکت

   کشور سازنده

   دوز

   اشکال دارویی

   نام تجاری

   نام ژنریک

   ZLB BIOPLASMA

   SWITZERLAND

   5%

   Injection,Solution

   Albumin (HUMAN)

   Albumin

   ZLB BIOPLASMA

   SWITZERLAND

   20%

   Injection,Solution

   Albumin (HUMAN)

   Albumin

   TALECRIS

   USA

   20%

   Injection,Solution ,

   PLASBUMIN 20%

   Albumin

   SANQUIN

   NETHERLAND

   20%

   Injection,Solution ,

   CEALB

   Albumin

   GREEN CROSS

   Korea

   20%

   Injection,Solution ,

   albumin HUMAN GCC

   Albumin

   CSL BEHRING

   Germany

   20%,

   Injection,Solution

   HUMAN albumin20% BEHRING

   Albumin

   CSL BEHRING

   SWITHZERLAND

   5%

   Injection,Solution ,

   Albumin (HUMAN)

   Albumin

   LFB

   France

   20%

   Solution for Infusion

   Vialebex

   Albumin

   Octapharma

   Sweden

   20%

   Vial

   Octalbin

   Albumin

   Biotest

   Germany

   20%

   Solution forintravenous infusion

   Biotest or Albiomin

   Albumin

   Grifols

   Spain

   50ml

   Vial

   Humanalbumin-GRIFOLS 20%

   Albumin

   Octapharma

   Sweden

   20% 50ml

   Injection Solution

   Octalbin

   Albumin

   Baxter

   Austria

   50ml 20% 100ml 5%

   Polyethylene Bag

   Flexbumin

   Albumin

   Baxter

   Austria

   50ml 20% 100ml 5%

   Bottle

   Human albuminBaxter

   Albumin

   Kedrion

   Italy

   20%(100ml)

   Vial

   Uman albumin

   Albumin

     


   تذکر مهم شما نمی توانید با تکیه بر مطالبی که در سایت پزشک شما منتشر می شود مبادرت به خود درمانی و تجویز دارو نمایید.