آلتپلاز

Alteplase • بیماری های قلبی عروقی

  داروی با نسخه

  Injection: 10mg, 20mg,50mg


  • در سکته ی قلبی برای لیز ترومبوز در عروق کرونر
  • کنترل سکته مغزی ایسکمیک حاد
  • کنترل آمبولی ریوی حاد

  • در کنترل علائم سکته قلبی: طی 6 ساعت بعد از شروع علائم 15 میلی گرم تزریق وریدی و به دنبال آن انفوزیون 50 میلی گرم  طی 30 دقیقه و سپس 35 میلی گرم طی 60 دقیقه
  • در درمان آمبولی ریوی: 10 میلی گرم طی 1-2 دقیقه تزریق وریدی و به دنبال آن 90 میلی گرم در طی 2 ساعت انفوزیون وریدی 
  • در سکته مغزی حاد: طی 3 ساعت بعد از شروع علائم درمان آغاز می شود. طی 60 دقیقه  مقدار 900mcg/kg ( حداکثر90 میلی گرم)  تزریق وریدی

  • وجود خونریزی اخیر
  • تروما
  • جراحی
  • اختلالات انعقادی
  • امکان خونریزی
  • برش آئرت
  • آنوریسم
  • اغما
  • سابقه بیماری مغزی - عروقی
  • زخم معده اخیر
  • خونریزی واژن
  • پرفشاری شدید خون
  • بیماری ریوی فعال همراه با ایجاد حفره در ریه
  • پانکراتیت حاد
  • اندوکاریت باکتریایی
  • بیماری کبدی شدید
  • واریس مری

  • شایعترین عارضه خونریزی است که می تواند در هر جایی رخ دهد.
  • افت فشار خون
  • تب
  • کبودی پوست
  • تهوع و یا استفراغ
  • واکنش های آلرژیک

  از مصرف همزمان سایر داروهایی که خطر خونریزی را افزایش می دهند با این دارو اجتناب شود.


  • بعد از حل کردن پودر دارو برای تزریق محلول آماده شده باید طی 8 ساعت استفاده شود.
  • از مخلوط کردن سایر داروها در محلول انفوزیون این دارو خودداری شود.

  گروه C:             
  مطالعات حیوانی نشان دهنده اثرات جانبی بر روی جنین بوده اند، اما شواهد کافی در مورد انسان وجود ندارد. با اینحال، منافع استفاده از دارو در زنان باردار ممکن است از خطرات احتمالی آن بیشتر باشد.


  تذکر مهم شما نمی توانید با تکیه بر مطالبی که در سایت پزشک شما منتشر می شود مبادرت به خود درمانی و تجویز دارو نمایید.