آیوپامیدول

Iopamidol • Scanlux
 • Angex
 • Iopamigta

  مواد حاجب

  • عوامل تشخیصی

   داروی با نسخه

   • Injection: 300 mgI/ml 
   • Injection: 370 mgI/ml 

   • آنژیوگرافی قلب و عروق
   • آرتروگرافی مغزی و محیطی
   • آرتروگرافی عروق کرونر و ونتریکولوگرافی
   • آنژیوگرافی اطفال
   • آنژیوکاردیوگرافی
   • آرتریوگرافی انتخابی احشا
   • آئورتوگرافی
   • ونوگرافی محیطی
   • اوروگرافی دفعی داخل وریدی
   • افزایش کنتراست در مقطع نگاری کامپیوتری سر و بدن

   • آرتریوگرافی مغزی: 10-5 میلی لیتر از محلول حاوی mg/ml 300 ید
   • آرتریوگرافی عروق کرونر: 15-8 میلی لیتر از محلول حاوی mg/ml 370 ید
   • آنژیوکاردیوگرافی: ml/kg 1-1.2 از محلول حاوی mg/ml 370 ید
   • آرتریوگرافی محیطی: 50-40 میلی لیتر از محلول حاوی mg/ml 300 یا mg/ml 370 ید
   • ونوگرافی: mg/ml 30-50 از محلول حاوی mg/ml 300 ید
   • اورگرافی: 50-30 میلی لیتر از محلول حاوی mg/ml 300 یا mg/ml 370 ید
   • افزایش کنتراست در مقطع نگاری کامپیوتری سر و بدن: ml/kg 0.5-20 از محلول حاوی mg/ml 300 یا mg/ml 370 ید

   • حساسیت نسبت به ید
   • بیماری شدید کبد و کلیه

   • تشنج
   • سردرد
   •  سرگیجه
   •  خواب‌ آلودگی
   • اسهال
   •  تهوع و استفراغ
   •  کاهش اشتها
   • اشکال در ادرار کردن
   •  تکرر ادرار
   • برونکواسپاسم
   • بثورات جلدی
   • کهیر
   • خارش
   •  واکنش‌ های آلرژیک

   • مصرف همزمان محرک‌های CNS، مهارکننده‌های منوآمین‌ اکسیداز و فنوتیازین‌ها ممکن است باعث افزایش خطر بروز تشنج در بیمار گردد.
   • مصرف همزمان بتابلوکرها ممکن است باعث تشدید اثر هیپوتانسیون این داروها شود.
   • مصرف همزمان با سایر داروهای نفروتوکسیک باعث تشدید مسمومیت کلیوی ‌می‌شود.

   گروه B
   در آزمایشات انجام شده بر روی حیوانات برای جنین خطرساز نبوده است. اما مطالعات کافی در زنان باردار وجود ندارد.


   ترشح این دارو در شیر ثابت نشده است، با این حال بهتر است حداقل 24 ساعت پس از تجویز دارو، از شیردادن به شیرخوار خودداری شود.


   مکانیسم اثر:

   اثر حاجب اشعه ایکس: ید ارگانیک مانع عبور اشعة‌ایکس ‌می‌شود، بنابراین مکان‌هایی که حاوی ید هستند از بقیۀ ساختمان‌ها مشخص ‌می‌شوند.


   • نیمه عمر: نیمه‌عمر داخل عروقی 2 ساعت
   • دفع: دارو به طور عمده از راه ادرار دفع ‌می‌شود.

   تذکر مهم شما نمی توانید با تکیه بر مطالبی که در سایت پزشک شما منتشر می شود مبادرت به خود درمانی و تجویز دارو نمایید.