اریترومایسین لاکتوبیونات

Erythromycin Lactobionate • بیماری های عفونی و انگلی

  داروی با نسخه

  Injection: 1 g/Vial


  • بیماری التهابی حاد لگن ناشی‌ از نیسریاگونوره عفونتهای ناشی‌ از ارگانیسمهای حساس

  بیماری التهابی حاد لگن ناشی‌ از نیسریاگونوره بالغین

  •  500mg اریترومایسین لاکتوبیونات از راه وریدی هر 6 ساعت به‌ مدت 3 روز؛ سپس 400 mg اریترومایسین اتیل‌ سوکسینات از راه خوراکی هر 6 ساعت به‌ مدت 7 روز تجویز می‌شود.

   

  عفونتهای ناشی‌ از ارگانیسمهای حساس

  • بالغین: 500-150 mg از راه انفوزیون وریدی، هر 6 ساعت تجویز می‌شود.
  • کودکان: 5-3.75 mg از راه انفوزیون وریدی، هر 6 ساعت تجویز می‌شود.

  گروه B
  در آزمایشات انجام شده بر روی حیوانات برای جنین خطرساز نبوده است. اما مطالعات کافی در زنان باردار وجود ندارد.


  تذکر مهم شما نمی توانید با تکیه بر مطالبی که در سایت پزشک شما منتشر می شود مبادرت به خود درمانی و تجویز دارو نمایید.