اسمولول

Esmolol • Brevibloc
 • Esmocard

  داروهای قلبی عروقی

  • بیماری های قلبی عروقی

   داروی با نسخه

   Injection: 2500mg/10ml


   • کنترل سریع و کوتاه مدت ضربان بطنی در بیماران مبتلا به فیبریلاسیون دهلیزی و تاکی کاردی فوق‌ بطنی
   • تاکیکاردی و هیپرتانسیون در حین عمل یا بعداز عمل
   • ایسکمی حاد میوکاردیال

   • به عنوان ضدآریتمی از راه انفوزیون وریدی 500mcg/kg/min به مدت یک دقیقه و سپس 50mcg/kg/min برای چهار دقیقه مصرف می شود. در صورت عدم پاسخ مقدار دارو 50mcg/kg/min هر چهار دقیقه افزایش می یابد تا به حداکثر 200mcg/kg/min برسد.

   • برادیکاردی سینوسی 
   • بلوک قلبی بیشتر از درجة 1 
   • شوک کاردیوژنیک 
   • نارسایی قلبی

   • سرگیجه، بی‌خوابی، سردرد، آژیتاسیون، ضعف، کنفوزیون. 
   •  هیپوتانسیون، ایسکمی محیطی. 
   • تهوع،‌ استفراغ.
   • برونکواسپاسم، ویزینگ، تنگی نفس،‌ احتقان بینی. 
   • التهاب و سفتی در محل تزریق.

   • برادیکاردی
   • سرگیجة شدید
   • خواب‌آلودگی
   • تنگی نفس
   • کبود شدن ناخن انگشتان
   • تشنج 

   • درصورت مصرف همزمان این دارو با ترکیبات ضددیابت خوراکی ممکن است علایم شبیه هیپوگلیسمی در بیمار ایجاد شود.
   • اثرات ترکیبات بلوک‌کنندة عصبی ـ عضلانی غیردپولاریزان (نظیر سوکسینیل‌کولین، گالامین، پانکرونیوم و توبوکورارین) درصورت مصرف همزمان با این دارو طولانی می‌شود. 
   • مصرف همزمان این دارو با فنی‌توئین تزریقی ممکن است اثرات دپرس‌کنندة قلبی این دارو را تشدید نماید.

   گروه C:      
   مطالعات حیوانی نشان دهنده اثرات جانبی بر روی جنین بوده اند، اما شواهد کافی در مورد انسان وجود ندارد. با اینحال، منافع استفاده از دارو در زنان باردار ممکن است از خطرات احتمالی آن بیشتر باشد.


   ترشح این دارو در شیر ثابت نشده است. تاکنون مشکلی در شیرخوار در خلال درمان مادر با این دارو گزارش نشده است.

    


   مکانیسم اثر: اثر ضدآریتمی: این دارو یک مسدودکنندة گیرندة  B1  آدرنرژیک با اثر سریع است که فشارخون و ضربان قلب را کاهش می‌دهد. اثرات همودینامیک این دارو شبیه پروپرانولل است با این تفاوت که این دارو باعث افزایش مقاومت عروقی نمی‌گردد.


   • نیمه عمر: 9 دقیقه.
   • دفع: این دارو از طریق ادرار دفع می‌شود.

   تذکر مهم شما نمی توانید با تکیه بر مطالبی که در سایت پزشک شما منتشر می شود مبادرت به خود درمانی و تجویز دارو نمایید.