اسپنوزاد

Spinosadداروهای ضد انگل

 • بیماری های عفونی و انگلی

  داروی با نسخه

  Suspension: 0.9 w/w


  • درمان موضعی شپش سر

  • مقدار کافی از سوسپانسیون را بر روی کف سر و سپس موها مالیده می شود.
  • دارو بایستی ده دقیقه بر روی کف سر و موها باقی بماند و سپس توسط آب گرم کاملا شسته شود.
  • درصورتی که پس از گذشت هفت روز از به کارکیری دارو، شپش زنده ای مشاهده شود درمان تکرار می شود.

  • قرمزی و تحریک در موضع
  • قرمز شدن چشم

  تذکر مهم شما نمی توانید با تکیه بر مطالبی که در سایت پزشک شما منتشر می شود مبادرت به خود درمانی و تجویز دارو نمایید.