اف-فلودئوکسی گلوکز-18

18F-Fludeoxyglucose • رادیوایزوتوپ ها
 • عوامل تشخیصی

  داروی با نسخه

  Injection: (10 -30) mCi


  • تشخیص سرطان و متاستازها
  • تعیین مرحله بیماری
  • بررسی پاسخ به درمان
  • مطالعه متابولیسم گلوکز در مغز
  • مطالعه متابولیسم گلوکز در قلب
  • شناسایی بافت زنده میوکارد بطن چپ

  • مقدار 15-5 میلی کوری به صورت داخل وریدی در مدت 30 ثانیه تجویز می گردد

  • واکنش های حساسیتی مثل ادم
  • جوش
  • خارش

  • داروهایی که با متابولیسم گلوکز رقابت می کنند مثل انسولین یا گلوکز با این دارو نداخل دارند

  • در ارزیابی انکولوژی و نورولوژی حداقل 6-4 ساعت ناشتایی قبل از تجویز FDG ضروری است
  • در ارزیابی کاردیولوژی بیمار مقدار 75-50 گرم گلوکز یک ساعت قبل از تجویز FDG مصرف می شود

  تذکر مهم شما نمی توانید با تکیه بر مطالبی که در سایت پزشک شما منتشر می شود مبادرت به خود درمانی و تجویز دارو نمایید.