اوره

Ureaداروهای پوستی و ضد آفتاب ها

 • بیماری های پوست

  داروی با نسخه

  • درمان خشکی پوست

  • معمولا 3-2 بار در روز استعمال می گردد.

  • احتمال سوزش گذرا در صورت مصرف بر پوست صورت یا پوست ملتهب وجود دارد.

  • اثرات مرطوب کنندگی دارو ممکن است در صورت مرطوب بودن پوس یا پس از شستن پوست افزایش یابد.

  تذکر مهم شما نمی توانید با تکیه بر مطالبی که در سایت پزشک شما منتشر می شود مبادرت به خود درمانی و تجویز دارو نمایید.