اکتروتات

68Ga-Octrotate  • عوامل تشخیصی

    داروی با نسخه

    • تشخیص و تعیین مرحله بیماری، بررسی میزان پاسخ به درمان در بیماران با افزایش بیان رسپتورهای سوماتوستاتینی

    5 میلی کوری 


    تذکر مهم شما نمی توانید با تکیه بر مطالبی که در سایت پزشک شما منتشر می شود مبادرت به خود درمانی و تجویز دارو نمایید.