اکسی کینولین - ایندیوم 111

111In-Oxyquinoline • رادیوایزوتوپ ها
 • عوامل تشخیصی

  داروی با نسخه

  Injection: 1mCi/mL


  نشاندار کردن سلول ها مثل لوکوسیت ها، پلاکت ها و سلول های بنیادی برای تشخیص:

  • التهاب، دمل یا سایر عفونت ها
  • ترومبوز ورید عمقی

  برای نشاندارسازی لوکوسیت ها مقدار µCi 800-500 اکسی کینولین نشاندار با ایندیوم 111 مصرف می شود.


  توزیع لوکوسیت های نشاندار با ایندیوم-111 در بیمارانی که مدت طولانی آنتی بیوتیک یا کورتیکواستروئیدها مصرف کرده اند و یا در حال حاضر به مقدار زیاد از مکمل های غذایی معمولاً به صورت تزریق وریدی استفاده می کنند، تغییر می کند.


  توصیه می شود شیردهی به مدت 24 ساعت قطع شود.


  تذکر مهم شما نمی توانید با تکیه بر مطالبی که در سایت پزشک شما منتشر می شود مبادرت به خود درمانی و تجویز دارو نمایید.