ایبریتوموماب تیوکستان- ایندیوم 111

111In-Ibritumomab Tiuxetan  • رادیوایزوتوپ ها
  • عوامل تشخیصی

    داروی با نسخه

    • تشخیص و تصویربرداری از نئوپلاسم های بدخیم (لنفوم غیرهوچکین)

    تذکر مهم شما نمی توانید با تکیه بر مطالبی که در سایت پزشک شما منتشر می شود مبادرت به خود درمانی و تجویز دارو نمایید.