ایزوفلوران‌

Isoflurane • Forane
 • Aerrane
 • Terrell

  بیهوش کننده های عمومی

  • داروهای بیهوشی و بی حسی
  • ضددردها و ضدالتهاب ها

   داروی با نسخه

   For Inhalation (100 ml)


   • به‌ عنوان‌  بیهوش‌ کننده‌ برای‌ القاء و ادامه‌ بیهوشی‌ 
   • با مقادیر مصرف‌ کم‌ به‌ عنوان‌ ضد درد دراعمال‌ جراحی‌  زنان‌ و زایمان‌
   • برای‌ اعمال‌ جراحی‌ که‌ در آنها به‌ بیهوشی‌ کامل‌ بیمارنیاز نیست‌

   برای‌ القاء بیهوشی‌ بتدریج‌ از 3 ـ 0.5 درصد به‌ همراه‌ اکسیژن‌ و یا مخلوط اکسیژن‌ و نیتروز اکساید و به‌ عنوان‌ ادامه‌ دهنده‌ بیهوشی‌ 3.5 ـ 1 درصد در مخلوط گازهای‌ اکسیژن‌ و نیتروزاکساید تجویز می‌شود. در صورت‌ استفاده‌ از گاز اکسیژن‌ به‌ تنهایی‌ ممکن‌ است‌ به‌ میزان‌ اضافه‌ 1 ـ 0.5 درصد نیاز باشد. در اعمال‌ جراحی‌ سزارین‌ 0.75 ـ0.5 درصد در مخلوط اکسیژن‌ و نیتروزاکساید استفاده‌ می‌شود.


   در صورت‌ وجود هیپرترمی‌ بدخیم‌، و یا سابقه‌ ابتلاء به‌ آن‌ نباید مصرف‌ شود.


   • تضعیف‌ پیشرونده‌ تنفس‌
   • افت‌ فشارخون‌
   • شل‌ شدن‌ عضله‌ صاف‌ رحم‌

   • مصرف‌ همزمان‌ این‌ دارو با آمینوگلیکوزیدها، و عوامل‌ مهارکننده‌ عصبی‌ ـ عضلانی‌، موجب‌ تشدید شل‌ شدن‌ عضلات‌ می‌گردد
   • تجویز توأم‌ با ترکیبات‌ تقویت‌ کننده‌ سیستم‌ دوپامینی‌ مثل‌ لوودوپا و کاتکل‌ آمین‌ها (دوپامین‌،اپی‌نفرین‌، نوراپی‌ نفرین‌)، موجب‌ بروز، آریتمی‌ می‌گردد.
   • مصرف‌ توام‌ فنی‌ توئین‌ با ایزوفلوران‌ ممکن‌ است‌ باعث‌ افزایش‌ سمیت‌ کبدی‌ ناشی‌ از دارو شود.

   • ایزوفلوران‌ عملکرد قلب‌ را در بزرگسالان‌ تضعیف‌ نمی‌کند، ولی‌ فشار خون‌ را به‌ دلیل‌ انبساط عروق‌ محیطی‌ کاهش‌ می‌دهد.
   • در صورت‌ مصرف‌ ایزوفلوران‌ برای‌ ادامه‌ بیهوشی‌، توصیه‌ می‌شود غلظت‌ آن‌ به‌ کندی‌ افزایش‌ یابد.

   گروه C:      
   مطالعات حیوانی نشان دهنده اثرات جانبی بر روی جنین بوده اند، اما شواهد کافی در مورد انسان وجود ندارد. با اینحال، منافع استفاده از دارو در زنان باردار ممکن است از خطرات احتمالی آن بیشتر باشد.


   حدود 95% آن‌ به‌ صورت‌ تغییر نیافته‌ از طریق‌ ریه‌ ها دفع‌ می‌شود.


   نام ژنریک

   نام تجاری

   اشکال دارویی

   دوز

   کشور سازنده

   نام شرکت

   Isoflurane Forane Liquid for Inhalation 100ml UK Abbott
   Isoflurane Aerrane Liquid for Inhalation 100ml USA Baxter
   Isoflurane Terrell Liquid for Inhalation 100ml USA Piramal
    

   تذکر مهم شما نمی توانید با تکیه بر مطالبی که در سایت پزشک شما منتشر می شود مبادرت به خود درمانی و تجویز دارو نمایید.