ایزونیازید- آر

Isoniazid-R • بیماری های عفونی و انگلی
 • بیماری های تنفسی

  داروی با نسخه

  Tablet: Isoniazid 75mg + Rifampin 150mg


  • ترکیبی از دو داروی انتخاب اول برای درمان سل در مرحله ثانویه (4 ماه دوم درمان)


  • بالغین: با وزن 37-30 کیلوگرم 2 قرص، وزن 54-38 کیلوگرم 3 قرص، وزن 70-55 کیلوگرم 4 قرص و وزن بالای 71 کیلوگرم 5 قرص به صورت روزانه یا سه بار در هفته استفاده می شود.
  • کودکان: برای وزن کمتر از 7 کیلوگرم 1 قرص، 9-8 کیلوگرم 1.5 قرص، 14-10 کیلوگرم 2 قرص، 19-15 کیلوگرم 3 قرص، 24-20 کیلوگرم 4 قرص و 29-25 کیلوگرم 5 قرص به صورت روزانه یا 3 بار در هفته تجویز می شود.

  گروه C:                
  مطالعات حیوانی نشان دهنده اثرات جانبی بر روی جنین بوده اند، اما شواهد کافی در مورد انسان وجود ندارد. با اینحال، منافع استفاده از دارو در زنان باردار ممکن است از خطرات احتمالی آن بیشتر باشد.


  تذکر مهم شما نمی توانید با تکیه بر مطالبی که در سایت پزشک شما منتشر می شود مبادرت به خود درمانی و تجویز دارو نمایید.