ایمنوگلوبولین سرخک

Measles Immune Globulinواکسن ها، ایمنوگلوبولین ها و ضد سرم ها

 • بیماری های عفونی و انگلی

  داروی با نسخه

  Injection: 200IU/ml


  • ایمنی علیه سرخک

  • پیشگیری فوری: در اسرع وقت بعد از تماس (حداکثر تا 5 روز بعد از آن) ml/kg 0.2-0.4 داخل عضلانی تزریق شود. در صورت تداوم تماس، همین مقدار باید بعد از 3-2 هفته تکرار شود.
  • درمان بیماری سرخک: ml/kg 1-1.2 تزریق داخل عضلانی.

  به علت تداخل اثر با واکسن های ویروسی تا 3 ماه بعد از تزریق این ایمنوگلوبولین از تجویز واکسن های ویروسی پرهیز شود.


  گروه C:                
  مطالعات حیوانی نشان دهنده اثرات جانبی بر روی جنین بوده اند، اما شواهد کافی در مورد انسان وجود ندارد. با اینحال، منافع استفاده از دارو در زنان باردار ممکن است از خطرات احتمالی آن بیشتر باشد.


  تذکر مهم شما نمی توانید با تکیه بر مطالبی که در سایت پزشک شما منتشر می شود مبادرت به خود درمانی و تجویز دارو نمایید.