ایمی گلوسراز

Imiglucerase • Cerezyme
 • Abcertin

  • سایر داروها

   داروی با نسخه

   Injection: 200U, 400U


   • درمان درازمدت جایگزینی آنزیم در بیماران مبتلا به بیماری گوچر

   از طریق انفوزیون وریدی طی 2-1 ساعت مصرف می شود. حداکثر مقدار مصرف U/kg 60 به صورت انفوزیون وریدی است. مقدار اولیه U/kg 2.5 سه بار در هفته تا U/kg 60 یک بار هر دو هفته متغیر است.


   • حساسیت به دارو
   •  وجود آنتی‌بادی بر علیه ایمی گلوسراز

   • سردرد
   • سرگیجه
   •  هیپوتانسیون خفیف
   • خارش
   •  بثورات جلدی
   • تهوع
   •  ناراحتی شکم
   • کاهش دفعات ادرار
   • واکنش افزایش‌ حساسیت

   مورد خاصی گزارش نشده است.


   گروه C:                
   مطالعات حیوانی نشان دهنده اثرات جانبی بر روی جنین بوده اند، اما شواهد کافی در مورد انسان وجود ندارد. با اینحال، منافع استفاده از دارو در زنان باردار ممکن است از خطرات احتمالی آن بیشتر باشد.


   ترشح این دارو در شیر مادر ثابت نشده است. با این حال تجویز این دارو در دوران شیردهی باید با احتیاط صورت گیرد.


   مکانیسم اثر:

   اثر آنزیمی: این دارو هیدرولیز گلوکوسربروزید به گلوکز و سرآمید را کاتالیز می‌کند.


   نیمه عمر: 3/6 - 10/4  دقیقه


   نام شرکت

   کشور سازنده

   بسته بندی

   دوز

   اشکال دارویی

   نام تجاری

   نام ژنریک

   Rogine darou

   Genzyme,Netherland

   Vial

   400IU 200IU

   Powder,Lyophilized

   Cerezyme

   Imiglucerase

    

   تذکر مهم شما نمی توانید با تکیه بر مطالبی که در سایت پزشک شما منتشر می شود مبادرت به خود درمانی و تجویز دارو نمایید.