ایندوسیانین سبز

Indocyanine Green • Infracyanine

  • عوامل تشخیصی

   داروی با نسخه

   Injection: 25 mg


   • آنژیوگرافی چشم
   • تشخیص بازده قلبی
   • تشخیص عملکرد کبدی و جریان خون کبد

   • بررسی بازده قلبی در بزرگسالان: 5-2.5 میلی گرم برای کاتتریزاسیون تشخیصی قلبی
   • بررسی عملکرد کبد: mg/kg 0.5 
   • آنژیوگرافی چشم: تا 40 میلی گرم فرآورده در 2 میلی لیتر حلال مایی در ورید سطح قدامی آرنج به صورت یک جا تزریق می شود و متعاقب آن 5 میلی لیتر سرم نمکی نیز به طور یک جا تزریق می شود.

   سابقه حساسیت به ید.


   • کهیر
   •  بثورات جلدی
   •  واکنش آنافیلاکتوئید

   هپارین باعث کاهش جذب این دارو ‌می‌شود.


   گروه C:                
   مطالعات حیوانی نشان دهنده اثرات جانبی بر روی جنین بوده اند، اما شواهد کافی در مورد انسان وجود ندارد. با اینحال، منافع استفاده از دارو در زنان باردار ممکن است از خطرات احتمالی آن بیشتر باشد.


   ترشح این دارو در شیر ثابت نشده است، با این حال مصرف این دارو در دوران شیردهی باید با احتیاط صورت گیرد.


   تذکر مهم شما نمی توانید با تکیه بر مطالبی که در سایت پزشک شما منتشر می شود مبادرت به خود درمانی و تجویز دارو نمایید.