ایوتروکسات مگلومین

Iotroxate Meglumine • عوامل تشخیصی

  داروی با نسخه

  Injection: 50 I/ml 


  • رادیوگرافی مجاری صفراوی

  بالغین:100ml  از دارو به‌ آهستگی انفوزیون می‌شود، مدت انفوزیون نباید کمتر از 15 دقیقه باشد. انفوزیون وریدی باید با سرعت کم شروع شود و پس‌ از 5-3 دقیقه، سرعت آن به حد نهایی افزایش یابد.


  • نارسایی قلبی
  •  حساسیت مفرط
  •  تیروتوکسیکوز
  •  ماکروگلوبولینمی
  •  اختلال شدید عملکرد کبد یا کلیه

  ماده حاجب دیمریک یونی یددار


  تذکر مهم شما نمی توانید با تکیه بر مطالبی که در سایت پزشک شما منتشر می شود مبادرت به خود درمانی و تجویز دارو نمایید.