بزاق مصنوعی

Artificial Salivaداروهای متفرقه

 • سایر داروها

  داروی با نسخه

  • این ترکیب برای برطرف کردن خشکی دهان ناشی از کاهش ترشح بزاق 

  گروه C:      
  مطالعات حیوانی نشان دهنده اثرات جانبی بر روی جنین بوده اند، اما شواهد کافی در مورد انسان وجود ندارد. با اینحال، منافع استفاده از دارو در زنان باردار ممکن است از خطرات احتمالی آن بیشتر باشد.


  تذکر مهم شما نمی توانید با تکیه بر مطالبی که در سایت پزشک شما منتشر می شود مبادرت به خود درمانی و تجویز دارو نمایید.