بوتولینوم آ توکسین (2)

Botulinum A Toxin • Dysport
 • Neuronox

  • بیماری های چشم
  • سایر داروها

   داروی با نسخه

   • به صورت تزریق موضعی در درمان بلفارواسپاسم
   • استرابیسموس ( لوچی) 

   مقدار تجمعی دارو در درمان بلفارواسپاسم و استرابیسموس نباید از 200 واحد در یک دوره ی یک ماهه بیشتر باشد.


   در اختلالات ژنرالیزه فعالیت عضلانی مانند میاستنی گراو


   • خشکی چشم
   • عدم توانایی بستن کامل پلک
   • تغییر رنگ آبی یا بنفش پلک
   • حساسیت چشم به نور
   • افتادگی 
   • انحراف عمودی

   • درمان با سم بتولینوم ممکن است باعث تولید آنتی بادی بر علیه سم شود. دارو باید در حداقل مقدار تجویز شود و در هر ماه کمتر از 200 واحد تجویز گردد.
   • بعد از دارو درمانی، قبل از انجام هر گونه فعالیت ورزشی باید با پژشک مشورت شود.

   گروه C:             
   مطالعات حیوانی نشان دهنده اثرات جانبی بر روی جنین بوده اند، اما شواهد کافی در مورد انسان وجود ندارد. با اینحال، منافع استفاده از دارو در زنان باردار ممکن است از خطرات احتمالی آن بیشتر باشد.


   تذکر مهم شما نمی توانید با تکیه بر مطالبی که در سایت پزشک شما منتشر می شود مبادرت به خود درمانی و تجویز دارو نمایید.