تریپان بلو

Trypan Blueبیماری های چشمی

  • بیماری های چشم

    داروی با نسخه

    • به عنوان رنگ در کار میکروسکوپی و برای ظاهر شدن بافت های متفاوت و به عنوان داروی کمکی در جراحی چشم به کار می رود.

    تذکر مهم شما نمی توانید با تکیه بر مطالبی که در سایت پزشک شما منتشر می شود مبادرت به خود درمانی و تجویز دارو نمایید.