توبرامایسین( چشمی)

Tobramycin( Ophthalmic)داروهای ضد باکتری

 • بیماری های عفونی و انگلی
 • بیماری های چشم

  داروی با نسخه

  Ophtalmic Ointment: 0.3%


  • عفونت های باکتریایی چشم

  • حدود 1.25 سانتی متر از پماد 2-3 بار در روز داخل مصرف شود.
  • در عفونت های شدید هر 3-4 ساعت مصرف پماد تکرار شود.

  خیز، سوزش التهاب ، خارش ، تحریک پذیری و بثورات جلدی در اطراف چشم


  گروه B:     
  در آزمایشات انجام شده بر روی حیوانات برای جنین خطرساز نبوده است. اما مطالعات کافی در زنان باردار وجود ندارد.


  تذکر مهم شما نمی توانید با تکیه بر مطالبی که در سایت پزشک شما منتشر می شود مبادرت به خود درمانی و تجویز دارو نمایید.