تی ای- تالیوم کلراید 201

201TI-Thallium Chlorideرادیوایزوتوپ ها

 • رادیوایزوتوپ ها
 • عوامل تشخیصی

  داروی با نسخه

  Injection: (5, 10)mCi


  • برای بررسی پرفیوژن قلب
  • کارسینومای مدولاری تیروئید
  • تشخیص بیماری های پاراتیروئید
  • برخی از تومورها مثل سینه و مغز

  • مقدار 4-2 میلی کوری در زمان ورزش و 2-1 میلی کوری در زمان استراحت مصرف می شود.

  • واکنش های حساسیتی
  • تاری دید
  • کاهش فشار خون
  • تهوع
  • عرق

  • داروهایی که برداشت تالیوم-201 را کاهش می دهند، مثل گلیکزیدهای دیزیتالی، پروپرانولول در تصویربرداری ایجاد اشکال می نمایند.

  • توصیه می شود جهت کاهش ناخالصی های رایدونوکلیدی، تالیوم در زمان های نزدیک به کالیبراسیون مصرف شود.

  تذکر مهم شما نمی توانید با تکیه بر مطالبی که در سایت پزشک شما منتشر می شود مبادرت به خود درمانی و تجویز دارو نمایید.