تی سی- اتیلن دی سیستن-99

99mTc-Ethylenedicysten (99mTc-EC)رادیو دارو

 • رادیوایزوتوپ ها
 • عوامل تشخیصی

  داروی با نسخه

  Injection: (10- 100) mCi


  • برای بررسی عملکرد کلیه مصرف می شود.

  • مقدار 4-2 میلی کوری تزریق داخل وریدی می شود.

  • مهارکنندگان آنزیم های مبدل آنژیوتانسین باعث کاهش دفع ادراری رادیودارو می شوند.

  • قبل از تصویربرداری کلیه مایعات زیاد نوشیده شود.

  تذکر مهم شما نمی توانید با تکیه بر مطالبی که در سایت پزشک شما منتشر می شود مبادرت به خود درمانی و تجویز دارو نمایید.