تی سی-ادا- تریسین هینیک- بومبسین-99

99mTc-Edda -Tricin Hynic Bombesinرادیو دارو

 • رادیوایزوتوپ ها
 • عوامل تشخیصی

  داروی با نسخه

  Injection:(15 -20) mCi


  • در تصویربرداری از تومورهای اولیه پروستات، سینهف پانکراس و کارسینومای سلول کوچک ریه
  • بررسی متاستازهای ناشی از تومورهای اولیه

  • بهتر است فرد 2 ساعت قبل از دریافت رادیو دارو غذا میل نکرده باشد.
  • مصرف همزمان با داروهای تحریک کننده سیستم گوارشی خودداری شود.

  تذکر مهم شما نمی توانید با تکیه بر مطالبی که در سایت پزشک شما منتشر می شود مبادرت به خود درمانی و تجویز دارو نمایید.