تی سی-بیسی سات-99

99mTC-Bicisate(99mTC-ECD)رادیوایزوتوپ ها

 • رادیوایزوتوپ ها
 • عوامل تشخیصی

  داروی با نسخه

  Injection:(10 -100)mCi


  • ارزیابی پرفیوژن مغز

  • مقدار 15-30 میلی کوری مصرف می شود.

  • آنژین
  • نارسایی قلبی
  • تنگی نفس
  • سردرد
  • تهوع
  • سنکوپ
  • جوش

  • بیمار قبل و بعد از تجویز این دارو مقادیر زیادی آب نوشیده و مرتب مثانه خود را خالی کند

  تذکر مهم شما نمی توانید با تکیه بر مطالبی که در سایت پزشک شما منتشر می شود مبادرت به خود درمانی و تجویز دارو نمایید.