تی سی-تریسین-هاینیک- یوبی کوئیسیدین

99mTc-Tricine-Hynic-Ubiquicidine • 99mTc-Tricine-Hynic-Ubiquicidine

  رادیو دارو

  • رادیوایزوتوپ ها
  • عوامل تشخیصی

   داروی با نسخه

   • برای تشخیص عفونت از ضایعات التهابی استریل مصرف می شود.

   • مقدار 20-15 میلی کوری مصرف می شود.

   تذکر مهم شما نمی توانید با تکیه بر مطالبی که در سایت پزشک شما منتشر می شود مبادرت به خود درمانی و تجویز دارو نمایید.