تی سی-ساکیمر-99

99mTc-Succimer (99mTc(III)-DMSA)رادیو دارو

 • رادیوایزوتوپ ها
 • عوامل تشخیصی

  داروی با نسخه

  Injection: (up to 40)mCi


  • تصویربرداری کورتکس کلیه

  بزرگسالان:

  • مقدار 5-3 میلی کوری داخل ورید تزریق می شود. تصویربرداری 3-1 ساعت پس از تجویز انجام می شود.

  کودکان:

  • مقدار 0.05mCi/kg مصرف می شود.

  • تب
  • تهوع
  • جوش های پوستی
  • سنکوپ

  • آلومینیوم کلراید باعث کاهش توزیع کلیوی و افزایش توزیع کبدی رادیودارو می شود.
  • کاپتوپریل برداشت کلیوی را کاهش می دهد.

  • توصیه می شود بیمار آب زیادی نوشیده و مرتب مثانه خود را خالی نماید.

  تذکر مهم شما نمی توانید با تکیه بر مطالبی که در سایت پزشک شما منتشر می شود مبادرت به خود درمانی و تجویز دارو نمایید.