تی سی- مرتیاتید-99

99mTc-Mertiatide (99mTc-MAG3)رادیو دارو

 • رادیوایزوتوپ ها
 • عوامل تشخیصی

  داروی با نسخه

  Injection: (10- 100) mCi


  • در بررسی عملکرد کلیه
  • اندازه گیری جریان موثر پلاسمای کلیه (ERPF)

  • در ارزیابی دینامیک کلیه 10-5 میلی کوری به صورا داخل وریدی تجویز می شود.

  • تهوع
  • استفراغ
  • وزوز گوش
  • خارش
  • تاکی کاردی
  • افزایش فشار خون
  • تب
  • تشنج

  تذکر مهم شما نمی توانید با تکیه بر مطالبی که در سایت پزشک شما منتشر می شود مبادرت به خود درمانی و تجویز دارو نمایید.