جنتیان ویولت

Gentian Violet • بیماری های عفونی و انگلی
 • بیماری های پوست

  داروی با نسخه

  Topical Solution: 1%


  • عفونت های پوستی و جلدی - مخاطی ناشی از کاندیدا آلبیکانز
  • سایر عفونت های سطحی پوست

  مقدار کافی از محلول بر روی ضایعه به میزان 3-2 بار در روز برای 3 روز استفاده شود.


  • سبب زنگی شدن بلند مدت ضایعات پوستی می شود.
  • برای جلوگیری از رنگی شدن از تماس دارو با لباس جلوگیری شود.
  • در صورت ایجاد تحریک پوستی مصرف دارو قطع شود.

  گروه D:
  به دنبال مصرف آن شواهدی مبنی بر بروز خطر برای جنین انسان گزارش شده است. اما در صورت لزوم و نبود داروی مناسب دیگر می توان از این دارو در زمان بارداری استفاده کرد.


  تذکر مهم شما نمی توانید با تکیه بر مطالبی که در سایت پزشک شما منتشر می شود مبادرت به خود درمانی و تجویز دارو نمایید.