دابیگاتران

Dabigatran • Dabexa
 • Paradaxa

  داروهای قلبی عروقی

  • بیماری های قلبی عروقی
  • بیماری های خون و سرطان

   داروی با نسخه

   Capsule: 75mg, 110mg, 150mg


   • در پیشگیری از ترومبوآمبولی وریدی، پس از جراحی های جایگزینی کامل لگن و یا زانو 

   • در پیشگیری از ترومبوآمبولی وریدی پس از جراحی جایگزینی کامل زانو: 110 میلی گرم 1-4 ساعت پس از جراحی و سپس 220 میلی گرم یک بار در روز به مدت 9 روز
   • در پیشگیری از ترومبوآمبولی وریدی پس از جراحی جایگزینی کامل لگن: درمان به مدت 27-34 روز ادامه می یابد.

   • وجود خونریزی فعال 
   • اختلالات هموستاز
   •  نارسایی کلیه یا کبد

   • خونریزی 
   • اختلالات کبدی- صفراوی

   گروه C:             
   مطالعات حیوانی نشان دهنده اثرات جانبی بر روی جنین بوده اند، اما شواهد کافی در مورد انسان وجود ندارد. با اینحال، منافع استفاده از دارو در زنان باردار ممکن است از خطرات احتمالی آن بیشتر باشد.


   نام ژنریک نام تجاری اشکال دارویی دوز کشور سازنده نام شرکت
   Dabigatran Dabexa Cap 110mg ایران الحاوی
   Dabigatran  Paradaxa Cap

   75mg

   110mg

   150mg

   ایران شرکتهای فوریتی - تک نسخه ای

   تذکر مهم شما نمی توانید با تکیه بر مطالبی که در سایت پزشک شما منتشر می شود مبادرت به خود درمانی و تجویز دارو نمایید.