داناپاروئید

Danaparoidداروهای قلبی عروقی

 • بیماری های قلبی عروقی
 • بیماری های خون و سرطان

  داروی با نسخه

  Injection: 1250U/ml


  • برای پیشگیری از ایجاد ترومبوز ورید عمقی در جراحی عمومی یا ارتوپدی
  • در اختلالات ترومبوآمبولی در بیمارانی که سابقه ترومبوسیتوپنی ناشی از هپارین دارند

  • به منظور پیشگیری از ترومبوز ورید عمقی، 750 واحد از دارو به صورت زیر جلدی، دو بار در روز و به مدت 7-10 روز تجویز می شود.
  • درمان باید قبل از عمل جراحی به نحوی آغاز شود که آخرین مقدار دارو، 1-4 ساعت قبل از جراحی تجویز شود.
  • در بیماری های ترومبوآمبولی در بیمارانی که سابقه ترومبوسیتوپنی ناشی از هپارین دارند، 2500 واحد به صورت وریدی تجویز می شود و سپس 400U/hr به مدت 2 ساعت انفوزیون می شود و سپس 300U/hr به مدت 2 ساعت و سپس 200U/hr به مدت 5 روز انفوزیون می شود.

  • در هموفیلی و سایر اختلالات خونریزی دهنده
  • ترومبوسیتوپنی ( مگر در زمانی که بیمار مبتلا به ترومبوسیتوپنی ناشی از هپارین باشد)
  • خونریزی اخیر مغزی
  • پرفشاری خون شدید
  • زخم گوارشی فعال
  • رتینوپاتی دیابتی
  • اندوکاردیت حاد باکتریایی
  • بی هوشی نخاعی یا اپیدورال با مقدارهای درمانی داناپاروئید نباید مصرف شود.

  • خونریزی
  • واکنش های حساسیتی

  در موارد خونریزی اخیر یا خطر خونریزی، استفاده همزمان از داروهایی که خطر خونریزی را زیاد می کنند، وجود پادتن های ضد هپارین با احتیاط مصرف شود.


  گروه B:     
  در آزمایشات انجام شده بر روی حیوانات برای جنین خطرساز نبوده است. اما مطالعات کافی در زنان باردار وجود ندارد.


  تذکر مهم شما نمی توانید با تکیه بر مطالبی که در سایت پزشک شما منتشر می شود مبادرت به خود درمانی و تجویز دارو نمایید.