دایمتیکون ( موضعی)

Dimethicone(Topical) • بیماری های پوست

  داروی با نسخه

  • به منظور حفاظت پوست در برابر محرک ها
  • در ادرار سوختگی پای اطفال
  • درمان زخم بستر
  • درمان شپش سر

  به مقدار لازم بر روی موضع استعمال گردد.


  احتمال تحریک موضعی


  تذکر مهم شما نمی توانید با تکیه بر مطالبی که در سایت پزشک شما منتشر می شود مبادرت به خود درمانی و تجویز دارو نمایید.