دروپریدول

Droperidol • بیماری های اعصاب و روان
 • بیماری های خون و سرطان
 • داروهای بیهوشی و بی حسی

  داروی با نسخه

  • Injection: 25 mg/10 ml
  • Injection: (Droperidol 25mg+Fentanyl0.5mg) /10 ml

  • برای ایجاد آرامش و کنترل سریع وضعیت بیمار در اختلالات روانی نظیر مانیا
  • کنترل تهوع و استفراغ ناشی از شیمی درمانی
  • به عنوان داروی پیش بی هوشی

  بزرگسالان:

  • به عنوان داروی کمک بی هوشی عمومی و بی حسی موضعی 2.5-5 میلی گرم 30-60 دقیقه قبل از جراحی تزریق عضلانی می شود.
  • برای القای بی هوشی، 0.1-0.14 mg/kg از راه وریدی تزریق می شود. به عنوان نگهدارنده، 1.25-2.5 میلی گرم تزریق وریدی می شود.
  • در صورت نیاز به عنوان اثر تسکین بخش اضافی، به عنوان داروی کمکی در ایجاد بی هوشی ناحیه ای، 2.5-5 میلی گرم از راه عضلانی تزریق می گردد.
  • به عنوان داروی پیشگیری از تهوع و استفراغ پس از عمل جراحی، 7-20 mcg/kg از راه وریدی و به عنوان تسکین 1.25-5 میلی گرم، 30-60 دقیقه قبل از روش تشخیصی از راه عضلانی تزریق می شود.

  کودکان:

  • به عنوان داروی کمکی در بی هوشی عمومی و بی حسی موضعی، 0.075-0.15 mg/kg، 30-60 دقیقه قبل از جراحی تزریق عضلانی یا وریدی می شود.
  • برای القای بی هوشی، 0.075-0.15 mg/kg از راه وریدی تزریق می شود.
  • برای پیشگیری از تهوع و استفراغ پس از عمل جراحی، 0.02-0.75 mg/kg ازراه عضلانی یا وریدی تزریق می گردد.

  • کمی پتاسیم خون
  • کمی منیزیوم خون
  • طولانی شدن فاصله QT در نوار قلبی
  • فئوکروموسیتوم

  • آرامش بیش‌از حد
  •  کاهش سطح هشیاری
  •  دپرسیون تنفسی
  • توهم بعداز عمل
  •  واکنشهای اکستراپیرامیدال
  • هیپوتانسیون همراه با تاکیکاردی ریباند
  •  برادیکاردی
  • هیپرتانسیون (هنگامی که همراه با فنتانیل مصرف شود)

  • علایم افزایش‌حساسیت
  • هیپوتانسیون مقاوم
  • دپرسیون تنفسی 

  • مصرف با داروهای ضدفشارخون و نیترات ها، افت فشار ناشی‌از مصرف این دارو را افزایش می دهد.
  • اثر تضعیف‌کنندگی سیستم اعصاب مرکزی به‌ دنبال مصرف سایر داروهای مضعف سیستم اعصاب مرکزی تشدید می‌گردد.

  • به دلیل احتمال بروز افت فشار از تغییر وضعیت ناگهانی پرهیز نمایید. 
  • مصرف این دارو باعث خواب‌آلودگی می‌گردد، هنگام راه رفتن و جابجا شدن از دیگران کمک بگیرید. 

  گروه C:                
  مطالعات حیوانی نشان دهنده اثرات جانبی بر روی جنین بوده اند، اما شواهد کافی در مورد انسان وجود ندارد. با اینحال، منافع استفاده از دارو در زنان باردار ممکن است از خطرات احتمالی آن بیشتر باشد.


  ترشح این دارو در شیر ثابت نشده است. با اینحال تجویز آن در دوران شیردهی باید با احتیاط صورت گیرد.


  نحوه اثر :

  • مهار مستقیم گیرنده‌های ساب‌کورتیکال
  • مهار گیرنده‌های  CNS  و کمورسپتور  CTZ  که باعث اثرات ضداستفراغ آن می‌شود.

  • نیمه عمر: ناشناخته
  • دفع: دارو و متابولیت‌های آن از راه ادرار و مدفوع دفع می‌شوند.

  تذکر مهم شما نمی توانید با تکیه بر مطالبی که در سایت پزشک شما منتشر می شود مبادرت به خود درمانی و تجویز دارو نمایید.