دفروکسامین

Deferoxamine • Desfonak
 • Deferoxir
 • Deferal

  آنتی دوت ها، شلات کننده ها و آنتاگونیست ها

  • بیماری های کلیوی و مجاری ادراری
  • بیماری های بافت همبند و استخوان
  • بیماری های خون و سرطان
  • پادزهرها

   داروی با نسخه

   For Injection: 500 mg
   For Injection: 2 g


   • مسمومیت حاد با آهن
   • افزایش مزمن بار آهن ناشی‌از ترانسفوزیونهای مکرر
   • کنترل تجمع آلومینیوم در استخوان در مبتلایان به نارسایی کلیه
   • درمان مسمومیت های عصبی
   • ناهنجاری های استخوانی در بیماران تحت دیالیز

   مسمومیت حاد با آهن

   • بالغین و کودکان: ابتدا، 1 g  از راه عضلانی یا وریدی، سپس500 mg  از راه عضلانی یا وریدی هر 4 ساعت برای دو دوز، و سپس درصورت نیاز 500 mg  از راه عضلانی یا وریدی هر 4 تا 12 ساعت تجویز می‌شود. سرعت انفوزیون وریدی نباید بیش‌از 15 mg/kg  در ساعت باشد. نباید بیش از 6 g  در 24 ساعت تجویز شود.

   افزایش مزمن بار آهن ناشی‌از ترانسفوزیونهای مکرر

   • بالغین و کودکان: روزانه 500 mg  تا 1 g  از راه عضلانی و با تزریق هر واحد خون 2 g  از راه انفوزیون وریدی در محلول جداگانه‌ای تجویز می‌شود. سرعت انفوزیون وریدی نباید بیش از 15 mg/kg  در ساعت باشد.

   • نارسایی کلیه یا آنوری (به‌جز در موارد درمان مسمومیت با آلومینیوم در بیماران دیالیزی) \
   • زنان حامله

   • هیپوتانسیون، تاکیکاردی.
   • تاول پوستی، راش، خارش.
   • تاری دید، کاهش قدرت بینایی، تغییر در میدان بینایی، شب‌کوری، نوروپاتی اپتیک، پیگمانتاسیون شبکیه، کاتاراکت، کاهش شنوایی.
   • اسهال.
   • درد، اریتم و تورم در محل تزریق.
   • واکنش آنافیلاکتیک، تب.
   • توجه: درصورت بروز واکنش افزایش‌حساسیت، اشکال بینایی یا شنوایی و اختلال در عملکرد کلیه مصرف دارو باید قطع گردد.

   • واکنش افزایش‌حساسیت
   • اشکال بینایی یا شنوایی 
   • اختلال در عملکرد کلیه 

   مصرف همزمان اسید اسکوربیک ممکن است تأثیر دارو را افزایش دهد ولی باعث افزایش اثر سمی آهن بر قلب می‌گردد.


   گروه C:      
   مطالعات حیوانی نشان دهنده اثرات جانبی بر روی جنین بوده اند، اما شواهد کافی در مورد انسان وجود ندارد. با اینحال، منافع استفاده از دارو در زنان باردار ممکن است از خطرات احتمالی آن بیشتر باشد.


   اطلاعاتی در انسان دسترس نیست. لازم است از مصرف این دارو در حین شیردهی اجتناب شود.


   مکانیسم اثر: اثر شلات‌کننده: یون فریک با 3 گروه هیدروکسامین این مولکول ترکیب می‌شود.


   • نیمه عمر: یک ساعت.
   • راه مصرف: تزریق عضلانی- تزریق وریدی-تزریق زیرجلدی
   • دفع: این دارو بدون تغییر از راه ادرار دفع می‌شود.

   تذکر مهم شما نمی توانید با تکیه بر مطالبی که در سایت پزشک شما منتشر می شود مبادرت به خود درمانی و تجویز دارو نمایید.