دکونژستانت اینهالر

Deconjestant Inhalerداروهای گیاهی

 • داروهای گیاهی

  داروی با نسخه

  Inhaler Stick  

  اجزای فراورده:

  • منتول
  • کامفر
  • متیل سالیسیلات
  • Pine needle oil

  • جهت برطرف کردن احتقان بینی 

  فراورده را نزدیک هر یک از سوراخ های بینی نگه داشته شود، در حالی که سوراخ دیگر گرفته شده استنشاق شود.


  تذکر مهم شما نمی توانید با تکیه بر مطالبی که در سایت پزشک شما منتشر می شود مبادرت به خود درمانی و تجویز دارو نمایید.