دیفن هیدرامین کامپاند

Diphenhydramine Compoundآنتی هیستامین ها

 • بیماری های تنفسی
 • آنتی هیستامین ها

  داروی با نسخه

  Syrup: (Diphenhydrami 12.5mg + Ammonium Chloride 125mg) /5ml

   


  • تسکین سرفه
  • انقباض نایژه ها ناشی از هیستامین و نشانه های احتقانی آن

  تسکین سرفه

  • بالغین: 5-10 mg  هر دو یا سه ساعت مصرف می‌شود. 
  • کودکان سنین 6 تا 12 سال: 5 ml  هر سه یا چهار ساعت مصرف می‌شود.
  • کودکان سنین یک تا 5 سال: 2.5 ml  هر سه یا چهار ساعت مصرف می‌شود.

  گروه C:                
  مطالعات حیوانی نشان دهنده اثرات جانبی بر روی جنین بوده اند، اما شواهد کافی در مورد انسان وجود ندارد. با اینحال، منافع استفاده از دارو در زنان باردار ممکن است از خطرات احتمالی آن بیشتر باشد.


  مصرف با احتیاط


  نام شرکت

  کشور سازنده

  بسته بندی

  اشکال دارویی

  نام تجاری

  نام ژنریک

  عماد درمان پارس

  Iran

  60ml

  syrup

  Diphenhydramine  Compound 

  Diphenhydramine Compound

  بهسا

  Iran

  60ml

  Syrup

  Diphenhydramine  Compound 

  Diphenhydramine Compound

  تهران شیمی

  Iran

  60ml

  Syrup

  Diphenhydramine  Compound 

  Diphenhydramine Compound

  رها

  Iran

  60ml

  Syrup

  Diphenhydramine  Compound 

  Diphenhydramine Compound

  پورسینا

  iran

  60ml

  Syrup

  Diphenhydramine  Compound 

  Diphenhydramine Compound

  فارماشیمی

  Iran

  60ml

  Syrup

  Diphenhydramine  Compound 

  Diphenhydramine Compound

  دارو پخش

  Iran

  60ml

  syrup

  Diphenhydramine  Compound 

  Diphenhydramine Compound

  البرز دارو

  Iran

  60ml

  Syrup

  Diphenhydramine  Compound 

  Diphenhydramine Compound

  تهران دارو

  Iran

  60ml

  Syrup

  SYRUPHEN COMPOUND

  Diphenhydramine Compound

  شرکت داروسازی خوارزمی

  Iran

  60ml

  Syrup

  Diphenhydramine  Compound 

  Diphenhydramine Compound

  شرکت داروسازی رامو فارمین

  Iran

  60ml

  Syrup

  Diphenhydramine  Compound 

  Diphenhydramine Compound

  شهر دارو

  Iran

  60

  Syrup

  Diphenhydramine  Compound 

  Diphenhydramine Compound

  شرکت داروسازی الحاوی

  Iran

  60ml

  Syrup

  Diphenhydramine Compound-Alhavi

  Diphenhydramine Compound

  داروسازی امین

  Iran

  60ml

  Syrup

  Diphenhydramine  Compound 

  Diphenhydramine Compound

   

   


  تذکر مهم شما نمی توانید با تکیه بر مطالبی که در سایت پزشک شما منتشر می شود مبادرت به خود درمانی و تجویز دارو نمایید.